ชิปปิ้ง คืออะไร

 • ชิปปิ้งคืออะไร

  ชิปปิ้งคืออะไร

  ชิปปิ้ง ก็คือผู้ที่ทำหน้าที่คอยดำเนินงานพิธีการศุลกากรแทน ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกของหรือสินค้าต่างๆ ชิปปิ้งต้องมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องพิธีการศุลกากร ระเบียบข้อบังคับต่างๆ พิกัดอัตราฏาษีของที่นำเข้าหรือส่งออก

  และกฏหมายของศุลกากร และต้องผ่านการอบรมการสอบการทดสอบโดย กรมศุลกากรเป็นผู้กำหนดและเป็นผู้อนุญาติให้เป็นตัวแทนหรือว่า ชิปปิ้งได้เท่านั้น ชิปปิ้งจะช่วยลดปัญหาต่างๆและความยุ่งยากที่เป็นสาเหตุอันเกิดมาจากการไม่รู้ระเบียบพิธีการ

  ทำให้การออกของนั้นมีความรวดเร็ว ไม่ติดปัญหา และติดขัด และยังช่วยให้การจัดเก็บภาษีอากรของกรมศุลกากรนั้นมีความถูกต้อง ชิปปิ้งยังสามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศและอุตสหกรรมในประเทศไทยให้มีความเจริญได้

  ทั้งนี้ทั้งนั้นศุลกากรและชิปปิ้งจะทำงานใกล้ชิดกัน เพราะต่างก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำและคอย ประสานซึ่งกันและกัน ต้องมีความช่วยเหลือกันและกัน เพื่อให้งานนั้นสำเร็จปราศจากปัญหา และเป็นมาตรฐานมีประสิทธิภาพ เพราะจะสร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับผู้ใช้บริการผ่านศุลกากรด้วย.