จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • การจัดการเอกสารของชิปปิ้ง

    เอกสารชิปปิ้ง

    การจัดเตรียมและจัดทำเอกสาร เป็นหน้าที่ของชิปปิ้งหรือตัวแทนที่จะต้องเตรียมพร้อมทั้งจัดการ ให้เป็นระบบและเป็นระเบียบ และคอยประสานงานกับผู้นำเข้าหรือส่งออก ซึ่งขั้นตอนการเตรียมเอกสารต่างๆนั้น มีขั้นตอนและระเบียบหลายขั้นตอน ทุกอย่างต้อง ทำตามขัันตอนที่กรมศุลกากรกำหนด ซึ่งแทบจะทุกขั้นตอนต้องมีการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อทำการยื่นเอกสาร เอกสารต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ และต้องยืนเราจะคอยชี้แนะพร้อมทั้งแนะนำให้กับผู้ประกอบการอย่างละเอียดเพื่อความรวดเร็วในแต่ล่ะขั้นตอน ซึ่งเราจะทำแทนผู้ประกอบการ ในการเดินเรื่องยืนเอกสารต่างๆกับศุลกากร ถ้าหากขาดการจัดการเรื่องเอกสารที่ดีแล้ว อาจจะส่งผลให้เกินความล้าช้าได้ เราให้ความสำคัญ เรื่องเอกสารอย่างละเอียดถี่ถ้วน ก่อนการดำเนินการทุกครั้ง.